کبوتر قهرمان ۳۳۷ هوایی کلوپ مکران سراوان

نظیراحمدصالحی   ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱

در مسافت ۳۳۷ هوایی فقط این پرنده پازد با توجه به سختی منطقه و همچنین بی تجربگی در گزینش نقاط رهاسازی